مشخصات کلی دروس ارائه شده ترم اول

رديف

نام درس

مدرس

تعداد واحد

1

مهارتهاي مقدماتي تدريس

دکتر محمودرضا دهقانی

1

2

كاربرد رايانه در آموزش (1)

مهندس شجاعی پور

2

3

زبان انگليسي (1)

دکتر مریم اخوتی

2

4

برنامه ريزي درسي مقدماتي

دکتر عصمت نوحی

1

5

مهارتهاي ارتباطي پايه

دکتر بهشید گروسی

1

6

روشهاي ارزيابي دانشجو

دکتر سکینه سبزواری

1

7

آموزش پیشرفته نرم افزارOffice

مهندس رضا شجاعی پور

فوق برنامه

8

آشنایی با نرم افزارEndnote

دکتر رقیه ارشاد سرابی

فوق برنامه

 

جمع

 

8

 

 

مشخصات کلی دروس ارائه شده ترم دوم

رديف

نام درس

مدرس

تعداد واحد

1

شيوه هاي تحقيق در آموزش

دکتر علی اکبر حق دوست

مصطفی شکوهی

دکتر عباس عباس زاده

4

2

ارزيابي دانشجو (آزمونهاي عملي و باليني)

دکتر علیرضا فکری

3

3

برنامه ريزي درسي پيشرفته

دکتر سکینه سبزواری

2

4

كاربرد رايانه در آموزش (2)

مهندس رضا شجاعی پور

1

5

مدیریت در سیستم های آموزشی و بهداشتی درمانی

دکتر محمودرضا دهقانی

2

6

تهیه پروپوزال پژوهشی

دکتر مجید فصیحی هرندی

فوق برنامه

7

آموزش پیشرفته نرم افزارSpss

دکتر محمودرضا دهقانی

فوق برنامه

 

جمع

 

12

 

مشخصات کلی دروس ارائه شده ترم سوم

رديف

نام درس

مدرس

تعداد واحد

1

روش های ارزشیابی برنامه (مقدماتی)

دکتر محمودرضا دهقانی

1

2

الگوهای یاددهی ویادگیری

دکتر سکینه سبزواری

دکتر عصمت نوحی

2

3

طراحی آموزشی در علوم پزشکی

دکتر سکینه سبزواری

دکتر عصمت نوحی

2

4

پزشکی مبتنی بر شواهد EBM

دکتر محمودرضا دهقانی

2

5

طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه های آموزشی

دکتر طاهره چنگیز

دکتر فریبا برهانی

دکتر محمودرضا دهقانی

1

6

اقتصاد آموزش و بهداشت

دکتر محسن بارونی

2

 

جمع

 

10

مشخصات کلی دروس ارائه شده ترم چهارم

رديف

نام درس

مدرس

تعداد واحد

1

روش های ارزشیابی برنامه(پیشرفته)

دکتر سکینه سبزواری

دکتر عصمت نوحی

2

2

زبان انگلیسی (2)

دکتر بهزاد بنی سلام

دکتر مریم اخوتی

2

3

پایان نامه

-

6

 

جمع

 

10

 

 

 

 

 

 فوق برنامه ها:


رديف

نام درس

مدرس

1

تهیه پروپوزال پژوهشی

دکتر مجید فصیحی هرندی

2

آموزش پیشرفته نرم افزار SPSS

دکتر محمودرضا دهقانی

3

آموزش پیشرفته نرم افزارOffice

آقای رضا شجاعی پور

4

آشنایی با نرم افزارEndnote

خانم رقیه ارشاد سرابی

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار