کارشناس گروه آموزش پزشکی : اسما نوروز ماهانی 
 
 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 
 آدرس: 
کرمان- بلوار هفت باغ علوی- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی- ساختمان مدیریت آموزش- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- گروه آموزش پزشکی

 
 تلفن تماس:
03431325330
 
 فاکس: 
03431325347
 
پست الکترونیک:  
 
 
 

  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار