دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد در پایان دوره آموزشی باید:
 

  1-   توانایی هدایت فعالیت ها جهت انجام تغییرات ضروری به منظور افزایش کیفیت آموزش را داشته باشند.

  2-   قادر به طراحی روش های مناسب ارزشیابی برنامه های آموزشی باشند.

  3-   توانایی مشارکت فعال در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه را داشته باشند.

  4-   به روش های طراحی برنامه آموزشی و تکنولوژی های جدید آموزش و الگوها و روش های جدید تدریس، مسلط بوده و قادر به توسعه مهارتهای آموزشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها باشند.
 
 
  

  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار