رسالت  (Mission)
 
رشته آموزش پزشكي درصدد است تا با گزينش و جذب اعضاي هيأت علمي و كارشناسان مستعد و علاقمند به مسائل پيچيده آموزش پزشكي در دنياي شتابان امروز، دانش آموختگانی را تربيت نمايد كه توانايي شناسايي مشكلات آموزشي از طريق تحقيقات مناسب، ارائه راه حل هاي منطقي و قابل ارزيابي براي مسائل آموزشي، مساعدت در امر برنامه ريزي و مديريت مسائل آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي و انتقال تكنولوژي ها و روشهاي مناسب آموزش به منظور ارتقاء قابليت هاي اعضاي هيأت علمي را داشته باشند و همچنين قادر باشند با شناسايي نقاط قوت و ضعف دانشگاه ها و شناخت عوامل پيشرفت و توسعه دانشگاه هاي جهان در ارتقاء وضعيت دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ايفاي نقش نمايند.

  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار