معرفی گروه آموزش پزشکی

 مدیر گروه: سرکار خانم دکتر بهاره بهمن بیجاری
 

 

جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست


جناب آقای دکتر محمودرضا دهقانی


جناب آقای دکتر مجید فصیحی هرندی


سرکار خانم دکتر سکینه سبزواری


سرکار خانم دکتر عصمت نوحی 

سرکار خانم دکتر مریم اخوتی


سرکار خانم دکتر رقیه ارشاد

سرکار خانم دکتر بهشید گروسی

 اعضاء گروه
جناب آقای علی اکبر حق دوست
جناب آقای دکتر محمودرضا دهقانی
جناب آقای دکتر مجید فصیحی هرندی
جناب آقای دکتر محسن بارونی
سرکار خانم دکتر بهشید گروسی
سرکار خانم دکتر سکینه سبزواری
سرکار خانم دکتر مریم اخوتی
سرکار خانم  دکترعصمت نوحی
سرکار خانم دکتر رقیه ارشاد

  مدرسین: محل خدمت


 رتبه علمی

 تخصص

 نام و نام خانوادگی

 عکس

 دانشکده بهداشت استاد اپیدمیلوژیدکترای تخصصی  دکتر علی اکبر حقدوست

 
دانشکده پزشکی دانشیار انگل شناسی دکترای تخصصیدکتر مجید فصیحی هرندی  
 پزشک عمومی------- دکترای عمومی دکتر محمود رضا دهقانی  
 دانشکده مدیریتدانشیاردکترای تخصصی دکتر مریم اخوتی  
 EDC پرستاریاستادیار  دکترای تخصصیدکتر عصمت نوحی 
EDC پرستاری دانشیار  دکترای تخصصیدکتر سکینه سبزواری 

 

EDC مدیریت اطلاعات بهداشتی
استادیار  دکترای تخصصیدکتر رقیه ارشاد سرابی  
 دانشکده پزشکی
 استاد متخصص اعصاب و روان
 دکتر بهشید گروسی
 

      کتابچه گروه آموزش پزشکی 

  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار