معرفی گروه آموزش پزشکی

 مدیر گروه: سرکار خانم دکتر بهشید گروسی
 متخصص اعصاب و روان
 

جناب آقای دکتر علیرضا فکری

جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست


جناب آقای دکتر محمودرضا دهقانی


جناب آقای دکتر مجید فصیحی هرندی


سرکار خانم سکینه سبزواری


سرکار خانم رقیه ارشاد اعضاء گروه
 جناب آقای دکتر علیرضا فکری 
جناب آقای علی اکبر حق دوست
جناب آقای دکتر محمودرضا دهقانی
جناب آقای دکتر عباس عباس زاده
جناب آقای دکتر مجید فصیحی هرندی
جناب آقای دکتر محسن بارونی
جناب آقای رضا شجاعی
جناب آقای دکتر بهزاد بنی سلام
جناب آقای رضا شیخ زاده
سرکار خانم دکتر بهشید گروسی
سرکار خانم سکینه سبزواری
سرکار خانم دکتر مریم اخوتی
سرکار خانم عصمت نوحی
سرکار خانم رقیه ارشاد
سرکار خانم فروزی
  مدرسین: محل خدمت


 رتبه علمی

 تخصص

 نام و نام خانوادگی

 عکس

 بیمارستان افضلی پوراستاد  متخصص پوست دکتر علیرضا فکری 
 دانشکده بهداشت استاد اپیدمیلوژیدکترای تخصصی  دکتر علی اکبر حقدوست

 
دانشکده پزشکی دانشیار انگل شناسی دکترای تخصصیدکتر مجید فصیحی هرندی  
تحصیلات تکمیلی دانشیار پرستاریدکترای تخصصی  دکتر عباس عباس زاده 
 پزشک عمومی------- دکترای عمومی دکتر محمود رضا دهقانی  
سازمان بیمه خدمات درمانی پزشک عمومی دکترای عمومی  دکتر بهزاد بنی سلام 
EDC نرم افزار کامپیوتر فوق لیسانس مهندس رضا شجاعی پور  
EDC  نرم افزار کامپیوتر لیسانسرضا شیخ زاده  
 دانشکده مدیریت استادیاردکترای تخصصی دکتر مریم اخوتی  
پرستاری  مربی دانشجوی دکترای تخصصیعصمت نوحی  
EDC مدیریت اطلاعات بهداشتی مربی   دانشجوی دکترای تخصصیسکینه سبزواری 

 

EDC مدیریت اطلاعات بهداشتی
مربی  دانشجوی دکترای تخصصیرقیه ارشاد سرابی  

 محل خدمت

رشته 


 مدرک تحصیلی

 نام و نام خانوادگی

عکس 

دانشگاه ع. پ اصفهانEDC فارماکولوژی  دکتری تخصصیدکتر طاهره چنگیز  
دانشگاه ع. پ اصفهانEDC علوم تربیتی(گرایش برنامه ریزی درسی)  دکتری تخصصیدکتر فریبا حقانی  
دانشگاه ع. پ ارومیهEDC آموزش پزشکی  دکتری تخصصی دکتر سلیمان احمدی 


  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار