لیست امکانات فیزیکی و تجهیزات کمک آموزشی

    - کلاس درس نظری دارای ده(10) دستگاه کامپیوتر ، یک دستگاه ویدئو پروژکتور ، کتابخانه

    - کلاس درس عملی دارای ده(10) دستگاه کامپیوتر، یک دستگاه ویدئو پروژکتور ، تخته وایت برد

    - سالن کنفرانس : دارای یک دستگاه ویدئو پروژکتور و تخته وایت برد

    - کتابخانه مرجع

    - دفتر گروه آموزش پزشکی: دارای یک دستگاه پرینتر ، یک دستگاه کپی


  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار