عناوين پژوهشي پيشنهادي گروه آموزش پزشكي جهت انجام پروژه هاي پژوهشي كاربردی
در حيطه آموزش علوم پزشکی   :


1-    ارزیابی اساتید توسط دانشجویان

2-    ارزیابی برنامه های آموزشی دردوره های پزشکی وپیراپزشکی

3-    ارزیابی Log Book دردوره های پزشکی ،پیراپزشکی

4-    ارزیابی امتحانات دانشجویان

5-    آموزش های مجازی

6-    بررسی ارتباطات شبکه ای دربین دانشجویان واساتیدومدل انتقال دانش ومهارت دربین آنها

7-    بررسی شیوه برگزاری امتحانات واینکه چه عواملی برکیفیت نمرات تاثیردارد

8-    ارزیابی کیفی شیوه تدریس اساتید وهمچنین مرتبط نمودن آنهابه دانش ومهارت اساتید

9-    مهارت وشیوه های یادگیری وارزیابی عوامل موثردرآن

10- بررسی نقش اساتید درپیشرفت دانشجویان

11- بررسی میزان وزن هریک از حیطه های ارزشیابی اعضاء هیئت علمی

12- بررسی جامع اولین المپیاد عملی دانشجویان ازدیدگاه مسئولین ودانشجویان

13- بررسی هزینه اثربخشی کارگاهای آموزشی اعضای هیئت علمی

14- بررسی مقدماتی انجام ادغام در دوره های دندان پزشکی

15- بررسی نقش اساتید مشاور در وضعیت تحصیلی دانشجویان


  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار