تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 97-96

1-    انتخاب واحد دانشجویان قدیم از طریق وب: 
ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

2-      شروع کلاسهای دانشجویان قدیم : 96/11/14

3-     حذف و اضافه دروس : 96/12/12 لغایت 96/12/13

4-     حذف تکدرس : 97/2/29 لغایت 97/2/30

5-     پایان کلاسها : 97/3/31

6-     امتحانات میان ترم : 97/1/25 لغایت 97/2/26
7-     امتحانات پایان ترم : 97/4/1 لغایت 97/4/22

 

 


  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار