تقویم دانشگاهی نیمسال اول 92-91

1-    انتخاب واحد دانشجویان قدیم از طریق وب: 
ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

2-      شروع کلاسهای دانشجویان قدیم : 

3-     حذف و اضافه دروس : 

4-     حذف تکدرس : 

5-     پایان کلاسها : 

6-     امتحانات دروس : 

 

 


  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار