تقویم دانشگاهی نیمسال اول 92-91

1-    انتخاب واحد دانشجویان قدیم از طریق وب: شنبه 18/6/91 لغایت جمعه24/6/91
ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

2-      شروع کلاسهای دانشجویان قدیم : شنبه 25/6/91

3-     حذف و اضافه دروس : شنبه 15/7/91لغایت دو شنبه 17/7/91

4-     حذف تکدرس : شنبه 18/9/91 لغایت دو شنبه 20/9/91

5-     پایان کلاسها : پنج شنبه 21/10/91

6-     امتحانات دروس : دو شنبه25/10/91 لغایت پنج شنبه19/11/91

ضمنا تقویم نیمسال دوم 92-91 بعد از طرح در شورای آموزشی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 


  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار