عناوین و چیدمان واحدها
عناوین و چیدمان واحدهای دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به شرح زیر می باشد:

     1- مقطع اول: مهارت­های عمومی آموزش پزشکی(دروس کمبود یا جبرانی)

 

     
 
   

شماره ردیف درس

نام درس

 

تعداد واحد

 

نظری

 

عملی

 

1

برنامه  ­ریزی درسی (1)

1

0.5

0.5

2

نظریه های یادگیری و مهارت­های مقدماتی تدریس

2

1.5

0.5

3

برقراری ارتباط میان فردی و مهارت ارتباط پزشک با بیمار

2

1

1

4

روش­های ارزشیابی برنامه (1)

1

0.5

0.5

5

روش­های ارزیابی دانشجو(1)

1.5

1

0.5

6

کاربرد رایانه در آموزش(1)

2

-

2

7

زبان انگلیسی(1)

2

2

-

جمع

11.5

6.5

5

 


2-    
مقطع دوم: واحدهای تخصصی و اجباری(مهارتهای اختصاصی آموزش پزشکی)

 

شماره ردیف درس

نام درس

 

تعداد واحد

 

نظری

 

عملی

 

 
کارگاهیجمع

 

8

برنامه­ ریزی درسی(2)

2

1

1

  

9

شیوه­ های تحقیق در آموزش(1)

2

1.5

0.5

  

10

روش­های ارزشیابی برنامه(2)

2

1

1

  

11

روشهای ارزیابی دانشجو (2)(آزمون­های عملی و بالینی)

2.5

1.5

1

  

12

الگوهای یاددهی و یادگیری

2

1

1

  

13

طراحی آموزشی در علوم پزشکی

2

1

1

  

14

رهبری و مدیریت در آموزش علوم پزشکی و اقتصاد آموزش

3

_

-  

 
3
 

15

تدریس بالینی

2.5

1

1.5

  

16

کاربرد رایانه در آموزش (2)

1

-

1

  

17

طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه­های آموزشی

1

-

_  

 
1
 

18

19

شیوه های تحقیق در آموزش (2)


پایان نامه

2_

1_

1

_

  

 

جمع
 

          28
 


  

  3- دروس انتخابی (دانشجو موظف است یکی از دروس زیر را انتخاب نماید).    

شماره ردیف درس

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

19

آموزش پزشکی مستند BEME

2

1

1

20

کاربرد رایانه در آموزش 3 (یادگیری الکترونیکی و یادگیری از راه دور)

2

-

2


جمع

4

1

321

پایان نامه

6 واحد


  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار