دانشجو 

موضوع پایان نامه 

استاد راهنما 


مهدی درویش زاده

بررسی سبکهای یادگیری در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارائه الگوی مناسب تدریس بر اساس دیدگاه آنان

سکینه سبزواری

ناهید فلاح نژاد

تأثيرآموزش مهارتهای مطالعه بر راهبردهای مطالعه و یادگیری، خودکارآمدی و رضایتمندی دانشجویان جدیدالورود پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهر كرمان

عصمت نوحي

معصومه نظری چمک ارزیابی سیستم جاری تیپ بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و ارایه راهکارهایی برای بهینه نمودن آن دکتر علی اکبر حقدوست 

رضوان انصاری مهیاری

مرور نظام مند علل عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی کشور و تبیین دیدگاه اساتید دانشگاه نسبت به این علل

دکتر علی اکبر حقدوست

دکتر طاهره چنگیز

دکتر عبدالرضا حسن زاده

تحلیل برنامۀ آموزشی داروسازی عمومی وتبیین اهداف برنامۀ اصلاحات (ریفرم) در ایران

 

دکتر علی اکبر حقدوست

دکتر بهاره بهمن بیجاری

تعیین خصوصیات شخصیتی و علمی الگوهای مثبت و منفی در بین مدرسین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه دانشجویان

دکتر علی اکبر حقدوست

سکینه میری

عملکرد اخلاقی پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی

دکتر برهانی

مهدی زارعیان

بررسی توانمندی دستیاران گروه پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درکاربرد پزشکی مبتنی بر شواهد

عصمت نوحی

خدیجه طاطار

ارزیابی عملکرد آموزشی گروههای منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در سال 1390

دکتر محسن بارونی

نجمه مجیدی

مقایسه تاثیر دوروش یادگیری الکترونیک وکارگاهی بردانش و عملکرد دانشجویان پرستاری در کنترل عفونت های بیمارستانی

سکینه سبزواری

رویا وطن خواه

ارزیابی محیط آموزشی بخشهای بالینی اصلی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس مدل DREEMاز دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی در سال 1391

سکینه سبزواری

آزرمیدخت فیروزجهانتیغی

بررسی تاثیر تدریس به شیوه  حل مساله بر آمادگی یادگیری خودراهبر در دانشجویان دندانپزشکی درس پاتولوژی دهان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391

عصمت نوحی

افسانه محمدی

مقایسه دیدگاه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی به آموزش، قبل و بعد از ورود به بخش های بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

هاجر شفیعان

بررسی  عوامل پیش بینی کننده انتخاب سبک های یادگیری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر بهشید گ


  اخبار وِیژه
آرشيو اخبـار